Nonprofit pályázat 2018.09.30 -ig – Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése / GINOP-5.1.3.-16

Azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

FELHÍVÁS
Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP-5.1.3.-16

Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését. Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat. A társadalmi vállalkozások ösztönzésével olyan társadalmi célokkal összefüggő fenntartható munkahelyek létrehozása a cél, melyek nagyrészt hátrányos helyzetű munkanélküliek számára biztosítanak jövedelemszerző tevékenységet. Ez a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó munkahely-teremtési tevékenység különösen fontos az alacsony munkaerő-piaci kereslettel rendelkező térségekben.
A cél elérését a Kormány támogatási program meghirdetésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– A Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt minimum 6 500 000 forint maximum 250 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
– A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de maximum 125 millió forint összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének egyik lehetséges alternatíváját a társadalmi célú gazdaság (social economy) fejlesztése jelentheti. Ezen gazdaság egyik meghatározó építő elemei a társadalmi célú vállalkozások, melyek
– esetében közérdekű szociális vagy társadalmi cél szolgál a gyakran magas szintű szociális innovációban megnyilvánuló vállalkozási tevékenység alapjául,
– üzleti tevékenysége ötvözi a társadalmi és az üzleti szempontokat,
– a termékek és szolgáltatások piaci értékesítéséből származó nyereségüket elsősorban e szociális cél elérése érdekében forgatják vissza, ezzel is biztosítva fenntartható működésüket,
– küldetésüknek megfelelő – demokratikus vagy részvételi alapelveken, illetve a társadalmi igazságosság célkitűzésén nyugvó – szervezeti felépítéssel vagy tulajdonrendszerrel rendelkeznek.
Fejlesztésükkel olyan gazdasági tevékenységek és szervezetek bontakozhatnak ki, amelyek ötvözik az üzleti valamint a szociális/társadalmi szempontokat, és munkalehetőséget teremtenek, – különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára – hozzájárulnak a foglalkoztatás növeléséhez. Az Európai Unióban 2010-ben a foglalkoztatottak 6,5%-a dolgozott a társadalmi célú gazdaságban, Magyarországon ez az arány csak 4,7% volt (CIRIEC, 2012). A társadalmi célú gazdaság – gazdaságfejlesztési fókuszú – támogatásában jelentős foglalkoztatási potenciál lehet elsősorban azokban a térségekben, ahol gyenge a munkaerő-kereslet. Az uniós támogatások Magyarországon a társadalmi célú gazdaság három fő területére fókuszálnak: társadalmi célú vállalkozások, tranzit foglalkoztatás és társadalmi integrációt szolgáló szociális gazdasági (inclusive social economy) megoldások.
Jelen Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.
A Felhívás keretében a cél már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. A projekt részcélja, hogy a támogatási időszakot követően, olyan gazdasági- és piaci környezetet alakítsanak ki maguk számára a támogatott vállalkozások, hogy önállóan, akár állami támogatás nélkül is képesek legyenek tartósan működni, fenntarthatóságuk leginkább piaci bevételektől és ne az állami támogatásoktól függjön. Elvárás, hogy a létrejövő üzleti kapcsolataik a for- és nonprofit szektor szereplőivel biztosítsák későbbiekben a stabil működési hátterüket. A Felhívás közvetlen célcsoportját a társadalmi célú gazdaság szereplői, társadalmi célú vállalkozások képzik, melyek hozzájárulnak a közvetett célcsoportnak tekinthető álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásához. Ennek megfelelően a szervezetek üzleti fejlesztése, a termékek előállítása és piacra juttatása mellett, a Felhívás a hatékony működéshez szükséges humán erőforrás kapacitás bővítését is támogatni kívánja.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban meghatározott demarkációval és szinergiával összhangban az alaptevékenységként agrártevékenységet végző társadalmi célú vállalkozások fejlesztése esetében az ágazati lehatárolás miatt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap területéhez tartozó fejlesztések a Vidékfejlesztési Program keretein belül kerülnek finanszírozásra. A társadalmi integrációt szolgáló szociális gazdasági megoldások keretében a leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerőpiacra nem, vagy nehezen integrálható csoportokra célzott, tartós állami támogatást igénylő munkalehetőségek biztosításához (“védett” foglalkoztatás) nyújtott támogatást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program finanszírozza.
A GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt célja a társadalmi célú vállalkozások számára üzleti modellfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása, valamint a társadalmi vállalkozások felkészítése, képzése, mentorálása, hálózatosodásuk elősegítése. A kiemelt Felhívás kedvezményezettje az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által alapított konzorcium. Támogatást igénylő a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése kiemelt Felhívás keretében alapított konzorciummal együttműködési megállapodást köt.
A Felhívás keretében a társadalmi vállalkozások a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt keretében minősített projekt terv megvalósítására nyújthatnak be támogatási kérelmet.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint. A jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24-900 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelnie különösen a következőknek:
3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.
A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.
a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:
aa) a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,
ab) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,
ac) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
ad) a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet,
ae) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
af) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
ag) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy önkormányzat irányítja. Az állami szerv vagy önkormányzat részesedése ezen szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%-át.
b) Jogi forma szerint
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
bb) szociális szövetkezetek (121)
bc) alapítványok (569 – egyéb alapítvány)
bd) egyesületek (529 – egyéb egyesület)
be) egyházi szervezetek (552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1.-2018. szeptember 3. között lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft.
b) Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg 8 órás munkaviszonyban az újonnan teremtett munkahelyeken foglalkoztatott célcsoporttagonként a maximum 6 500 000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra.
c) A támogatás maximális mértéke 100% figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási mértéket.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-513-16-trsadalmi-cl-vllalkozsok-sztnzse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok

Forrás: palyazat.gov.hu

Kategória: Egyéb információk | A közvetlen link.